Zoeken naar executiegeschil ontruiming

 
executiegeschil ontruiming
Kantonrechter doet zaak nog eens over.
Om een ontruiming toch te voorkomen kan de huurder een executiegeschil aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. De voorzieningenrechter dient dan marginaal te beoordelen of sprake is van een kennelijke juridische misslag, misbruik van recht of van een noodsituatie aan de zijde van de huurder.
Executiegeschil Rosmalen Gerechtsdeurwaarders.
Dit is geregeld in art. Als er een bijzonder spoedeisend belang is, bijvoorbeeld om de ontruiming van een woning te voorkomen, dan kan het executiegeschil al binnen enkele dagen in een kort geding worden behandeld. De rol van de rechter bij de beoordeling is hierin echter beperkt.
ECLINLRBLIM20146891, Rechtbank Limburg, C/03/194412 / KG ZA 14-414.
4 De beoordeling. In een executiegeschil kan de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijlde tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard. Eiser stelt dat het ontbindingsvonnis twee klaarblijkelijke misslagen bevat waardoor gedaagde geen in redelijkheid te respecteren belang meer heeft bij het niet wachten met de ontruiming totdat het Hof heeft beslist op zijn incidentele vordering tot schorsing van de uitvoerbaarheid bij voorraad.
Executiegeschil verstekvonnis ontruiming Ontruiming Voorkomen.
In het executiegeschil moet worden aangetoond dat het verstekvonnis op onjuiste gronden is gewezen en in een verzetprocedure bij de kantonrechter niet in stand zal blijven. Ook als de verzettermijn is verstreken, is een executiegeschil tegen de ontruiming bij een verstekvonnis mogelijk.
Misbruik van recht bij ontruiming JouwAdvocaat.
In een executiegeschil kan de tenuitvoerlegging van een vonnis worden geschorst, indien de rechter van oordeel is dat de executant mede gelet op de belangen aan de zijde van de geexecuteerde die door de executie zullen worden geschaad geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij de gebruikmaking van haar bevoegdhied tot tenuitvoerlegging over te gaan.
Executiegeschil TIP: Gratis Advies bel 0736154311!
Executiegeschil bij vonnis tot ontruiming. In een executiegeschil met betrekking tot een vonnis waarin de ontruiming van een woning is bepaald, kan de voorzieningenrechter alleen de schorsing van de executie bevelen. De rechter kan dit indien hij/zij van oordeel is dat diegene die het vonnis uitwint, mede gelet op de belangen die u heeft, geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij zijn recht tot executie om in afwachting van de uitspraak in hoger beroep toch tot verdere uitwinning over te gaan.
Geen belang, geen executiegeschil VBTM.
In die uitspraak had de voorzieningenrechter bepaald dat eisers allen woonachtig op één adres hun huurwoning moesten ontruimen in verband met door hen veroorzaakte overlast. Eisers hebben vervolgens tegen de woningstichting als verhuurder een executiegeschil gestart om de ontruiming te voorkomen.
Ontruiming van een huurder met Syndroom van Asperger toegewezen.
Daarin staat vermeld dat er vanwege zijn stoornis, die na de datum van het ontruimingsvonnis is gediagnosticeerd als syndroom van Asperger, een noodtoestand zal ontstaan als hij de woning moet ontruimen zonder dat hij vervangende woonruimte heeft. Ten aanzien van de vraag of er door de ontruiming een noodtoestand aan de zijde van de huurder zal ontstaan, kan de voorzieningenrechter alleen toetsen aan feiten en omstandigheden die na de datum van het ontruimingsvonnis zijn ontstaan. De voorzieningenrechter overweegt vervolgens dat de geestestoestand van huurder bij het eerste ontruimingsprocedure al als zodanig bekend was. Derhalve heeft de eerste voorzieningenrechter de geestestoestand al in zijn vonnis meewogen. Het feit dat deze stoornis pas na de datum van het ontruimingsvonnis gediagnosticeerd is als syndroom van Asperger doet hier niet aan af. Het ziektebeeld is immers niet veranderd. Er is geen sprake van een noodtoestand. De huurder zal de woning moeten ontruimen waarbij de woningstichting uit coulance de ontruimingstermijn met één week heeft verlengd. Een zieke geestestoestand en het feit dat een huurder nog geen vervangende woonruimte heeft kunnen vinden, spelen vaak geen rol meer in het executiegeschil.
Navigator dé website voor de jurist en fiscalist.
Gronden voor een executiegeschil 438 Rv Beslagrecht actueel en compleet overzicht.
Bel 033 4602302 of mail naar info@beslagrecht.nl. Tips en trucs. Gronden voor een executiegeschil 438 Rv. De gronden voor een executiegeschil bijvoorbeeld met het oog op staking of schorsing van de executie of opheffing van een executoriaal beslag volgen vooral uit rechtspraak.

Contacteer ons