Meer resultaten voor kort geding ontruiming woning

 
kort geding ontruiming woning
Ontruiming en Huisuitzetting wat nu? Sociaal Verhaal helpt!
Heeft u als huurder een dergelijke kort geding dagvaarding ontvangen tot ontruiming van uw woning wegens overlast, neem tijdig vóór de zitting met ons contact op. Als u de procedure niet goed aanpakt of niet goed voorbereidt, is de kans groot dat u binnen een week na de uitspraak van de rechter op straat staat.
Schorsing van de executie van een vonnis.
Als het bijzonder spoedeisend is, bijvoorbeeld om een ontruiming van een woning te voorkomen, dan kan in kort geding de vordering tot schorsing al binnen enkele dagen door een rechter worden behandeld. Ook de kort geding rechter zal moeten uitgaan van de beslissing van de eerste rechter en zal de executie van het vonnis, en daarmee van de ontruiming, alleen mogen schorsen als er bijvoorbeeld sprake is van een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag.
Kort geding Civiel recht overig Uitspraken.nl.
die een ontruiming van de woning rechtvaardigt. Bij toewijzing van een vordering tot een zeer ingrijpende maatregel als ontruiming op grond van een beweerdelijke tekortkoming in de huurovereenkomst in kort geding dient terughoudendheid te worden betracht, gelet op de waarborgen waarmee de wet de rechten van huurders van woonruimte omkleedt.
Procedures huren Rechtspraak.
Wanneer de verhuurder de huurovereenkomst wil beëindigen en de huurder hier niet mee akkoord gaat, kan de verhuurder een procedure starten bij de rechter. Als een huurder de huur niet betaalt, dan kan ontbinding van de huurovereenkomst en/of ontruiming van de woning worden gevorderd door een verhuurder. De rechter beoordeelt dan of sprake is van betalingsachterstand en of de hoogte hiervan een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Woning nodig voor dringend eigen gebruik. Als de verhuurder de woning nodig heeft voor dringend eigen gebruik, dient de verhuurder dat aan te tonen. De rechter beoordeelt of daarvan ook daadwerkelijk sprake is. Bij tijdelijke huur, kamerhuur en hospitakamers gelden speciale regels. Kosten procedure over huurconflict. Aan de procedures zijn kosten verbonden. Als eiser betaalt u de kosten van de deurwaarder. Ook betaalt u de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Daarnaast betaalt u voor een advocaat of mediator als u deze inschakelt. Meer over de kosten. Doorlooptijd procedure over huurconflict. Een uitgebreide procedure bodemprocedure duurt minimaal 3 maanden en vaak langer. Een spoedprocedure kort geding duurt minimaal 4 weken.
ECLINLRBOVE20163744: Volledige tekst uitspraak.
De kantonrechter overweegt het volgende. De vordering strekt ten dele tot ontruiming van de woning van gedaagde. Een ontruimingsvordering is in kort geding toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat deze vordering in een bodemprocedure zal worden toegewezen én indien van eisers niet kan worden gevergd dat zij de uitkomst van de eventuele bodemprocedure afwachten.
Overlast kort geding Huurgeschil.nl.
Gelet op de hier spelende problematiek acht het hof de aard van die huisvesting ook passend, terwijl niet aannemelijk is geworden dat de drie wooncontainers tezamen te klein waren of zelfs maar kleiner dan het gehuurde. Als alles goed was verlopen zouden appellanten vanuit de wooncontainers na twee jaar hebben kunnen doorstromen naar een gewone andere woning. Terecht heeft de kantonrechter dan ook overwogen dat door de ontruiming geen noodsituatie dreigde. Inmiddels ziet het hof zich echter geconfronteerd met het gegeven dat de gecombineerde woon-/begeleidingsovereenkomst tot een einde is gekomen en in kort geding de ontruiming van de wooncontainers is bevolen, welk vonnis is geëxecuteerd.
Ontruiming sociale huurwoning per definitie spoedeisend? GMW advocaten.
In dit geval had een sociale verhuurder een huurovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd omdat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst valse gegevens zou hebben verstrekt. In kort geding vorderde de verhuurder ontruiming van de gehuurde woning. De huurder verweerde zich onder meer door te betwisten dat de verhuurder een spoedeisend belang had bij de ontruiming van de woning.
Schorsing van de executie van een vonnis.
Als het bijzonder spoedeisend is, bijvoorbeeld om een ontruiming van een woning te voorkomen, dan kan in kort geding de vordering tot schorsing al binnen enkele dagen door een rechter worden behandeld. Ook de kort geding rechter zal moeten uitgaan van de beslissing van de eerste rechter en zal de executie van het vonnis, en daarmee van de ontruiming, alleen mogen schorsen als er bijvoorbeeld sprake is van een klaarblijkelijke juridische of feitelijke misslag.
Ontruiming pand met niet betalende huurder in kort geding Woningadvocaat.nl.
Is de huurder te laat met betalen, dan is hij automatisch in verzuim omdat de betalingstermijn is verstreken. Ontruiming in kort geding. Indien de huurachterstand drie maanden of meer bedraagt kan in een kort geding met succes ontruiming worden gevorderd.
Opslag verdovende middelen reden voor ontruiming in kort geding? Vastgoed Advocaten.
Mede vanwege eerdere uitspraken van onder andere het gerechtshof Den Bosch was duidelijk dat in een bodemprocedure een ontbinding en ontruiming vanwege het enkel opslaan en voorhanden hebben van een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen voldoende reden kan opleveren voor een ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. Door deze twee recente uitspraken is voor een verhuurder duidelijk geworden dat ook in kort geding de mogelijkheid bestaat om in dit soort zaken op korte termijn ontruiming te verkrijgen en daarmee een effectief zero tolerance beleid kan worden gevoerd.

Contacteer ons